Kommunal sjukvård

26 mars 

Vad krävs för att Sveriges kommuner ska klara välfärdens ödesfrågor?

Sveriges kommuner har ett stort ansvar för vården av en åldrande befolkning. Redan idag står kommunerna för ungefär 25 procent av de totala kostnaderna inom svensk hälso- och sjukvård. Men kommunal sjukvård har en undanskymd roll i vårdapparaten, i skuggan av sjukhusens vårdplatsbrist och primärvårdens svårigheter att rekrytera. 

I den stora omställningen av svensk hälso- och sjukvård som nu inletts läggs stor vikt vid den kommunala delen av ansvarskedjan. Hur ska samverkan rent praktiskt gå till och hur fungerar vården i kommunerna?

Denna biljettkategori är fullbokad och bokningen är därför stängd.
Det finns fortfarande ett fåtal biljetter kvar till dag 2 - Strategidagen samt Den digitala vården.

Program

08:00 Registreringen öppnar och frukost serveras

08:20 Frukostmöte arrangeras i samarbete med Boehringer Ingelheim och Amgen

Vägen till en sjukt bra vård för kroniskt sjuka hjärtkärlpatienter

Nya förutsättningar skapas för omhändertagande av patienter med utveckling av nära vård och kunskapsstyrning. På seminariet diskuteras hur den sekundärpreventiva vården för kroniskt sjuka hjärtkärlpatienter ska utvecklas. Vem ansvarar för att patienten har bibehållen vårdkvalitet när man växlar mellan slutenvård och primärvård. När och vem sätter in extra resurser?

Bertil Lindahl, ordförande i Nationellt programområde för Hjärt- och kärlsjukdomar (NPO), professor, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Emma Spak, samordnare för nära vård, SKL, Inger Ros, ordförande, Riksförbundet HjärtLung, Anna Kiessling, docent, överläkare, enheten för kardiovaskulär medicin, Danderyds sjukhus/KI.  

09:15 Inledning: En prick säger mer än tusen ord

 • Spetspatient och forskare Sara Riggare intervjuas av Christina Kennedy

  09.25 Sip och samverkan - utredaren om framtidens nära vård

  Sedan mars 2017 har Anna Nergårdhs utredning i uppdrag att stödja arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Det handlar om en strukturförändring i vården där primärvården blir den verkliga basen och den innebär att regioner och kommuner måste samverka mer och bättre.

  • Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare

  09.40 Hur ska primärvården mäkta med att växa i samverkan med kommuner?

  En strukturomvandling med fokus på primärvården kräver en betydligt starkare primärvård. I dag har den vårt att locka till sig läkare. Samtidigt måste banden till den kommunala sjukvården, också den till stora delar primärvård, stärkas. Hur ska det gå till?

  • Marina Tuutma, ordförande i svenska Distriktsläkarföreningen
  • Inger Ros, ordförande Riksförbundet Hjärt-lung
  • Emma Spak, samordnare för nära vård, SKL
  • Stefan Jutterdal, ordförande, Fysioterapeuterna
  • Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet
  • Teresa Tolic Trossmo, socialchef, Högsby kommun
  • Anna Nergårdh, utredare

  10.15 Min Plan - samverkan sker i patientens hem

  I region Norrbotten sker numera samordnad planering i patientens hem i samverkan mellan kommunen, primärvården och sjukhusen. Norrbottens kommuner har tillsammans med Region Norrbotten via projektet Min Plan utvecklat och implementerat nya arbetsprocesser och nytt IT-stöd för samverkan mellan olika vårdgivare, patient och närstående. Syftet är att patienten ska vara trygga i sin kontakt med vård och omsorg, oavsett vårdgivare och känna att det är deras behov som styr och kunna vara med och påverka beslut som tas. Alla patienter som har behov av samordnade insatser ska erbjudas en samordnad individuell plan (SIP). Hur har Norrbotten lyckats i förändringsarbetet, vilka lärdomar och erfarenheter från samverkan kan vi dela med oss av?

  • Sofi Nordmark, leg. Sjuksköterska, Fil Dr, projektledare Min plan, Hälso- och sjukvårdsenheten, Region Norrbotten 
  • Karin Sundström, biståndshandläggare, projektledare Min plan, Norrbottens Kommuner

  10.40 Kaffepaus

  11.05 Den digitala kommunen

  • Anders Ekholm, senior rådgivare, Institutet för Framtidsstudier

  11.35 Sjuksköterskan inom hemsjukvården - en arbetsmiljö med svåra beslut

  Kommunala sjuksköterskor står ofta ensamma med svåra situationer och tuffa beslut när de möter sjuka och anhöriga i hemsjukvården. Arbetsmiljön kan lätt bli utsatt då miljö och behovet av vård ser olika ut i varje hem. Samtidigt ska samarbetet med andra vård- och omsorgsområden som landstingsvård, mobila team och hemtjänst fungera väl. Ett forskarteam har skuggat kommunala sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvården, för att beskriva deras arbetssituation. Vad har forskningen kommit fram till och vilken kraftsamling behövs för att öka arbetsmiljön för personalen och säkerheten för patienten?

  • Ingrid Hellström, biträdande professor, institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, avdelningen för omvårdnad, Linköpings universitet

  12.00 Lunch

  13.15 Åtta år med reformerad nära vård

  I södra Karelen i Finland har primärvården och socialtjänsten en egen gemensam modell sedan 2010. Lär känna modellen. 

  Tal på engelska.

  • Merja Tepponen, Director of Development, Eksote

  13.50 Åtgärdsplan för att stötta den kommunala sjukvården

  Den kommunala hälso- och sjukvården är omfattande, och kommunerna står för ungefär 25 procent för de totala kostnaderna inom svensk hälso- och sjukvård. Patienter inom hemsjukvård och särskilda boenden är ofta sköra och multisjuka och har behov av hälso- och sjukvård av god kvalitet bl.a. för kroniska sjukdomar. Kortare vårdtider på sjukhusen gör att kommunerna får ta ett allt större ansvar för rehabilitering. Samtidigt förbises alltför ofta kommunernas uppdrag inom hälso- och sjukvården t.ex. vid nationella satsningar. Socialstyrelsen har under 2018 genomfört en förstudie för att se vad myndigheten kan bidra med för att underlätta för den kommunala hälso- och sjukvården och därmed även stärka förutsättningarna för en god och nära vård. Socialstyrelsen har tagit fram en åtgärdsplan med sju åtgärder som ska göra den kommunala vården bättre.

  • Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd, Socialstyrelsen

  14.15 Eftermiddagsfika

  14.45 Framtidens specialistsjuksköterska - nya möjligheter för hemsjukvården

  Nya kompetenser och utmaningar krävs av framtidens specialistsjuksköterskor. Förutom ansvaret för patienten kommer det även behövas nya kompetenser för att möta förändrade behov inom framtidens hälso- och sjukvård. Hemsjukvården har förändrats till att vara de nya “akutsjukhuset” och många patienter kräver teknisk och högspecialiserad vård. Hur möter vi framtida krav på kompetens och vilka möjligheter kan detta ge hemsjukvården?

  • Kenth Nauclér, regeringens fd. särskilda utredare

  15.15 Chefslösa team i hemsjukvården

  I Bålsta, Håbo kommun, bedriver den Holländska stiftelsen Buurtzorg den svenska varianten av "Buurtzorg modellen", under namnet Grannvård. Buurtzorg modellen baseras på att, i nära samarbete med primärvården, skräddarsy en personlig och holistisk baserad vård och omsorgsplan med utgångspunkt från individens behov, förutsättningar, önskemål och livssituation. Organisationen har inga chefer utan arbetet styrs, planeras och utförs utav personalen i små självstyrande team. Självständighet utan hierarkier och "humanitet före byråkrati" resulterar i en kvalitativ och effektiv vård till lägre kostnad, är centrala principer för Buurtzorg. Hur bedrivs detta koncept och vilka fördelar och lärdomar kan vi ta av detta nytänk? Vilka utmaningar har man identifierat när man anpassat modellen till det svenska systemet? 

  • Mona Lindström, verksamhetschef/sjuksköterska Sverige, Grannvård Sverige 

  15.45 E-signering ersätter handskrivna läkemedelslistor - ökar patientsäkerhet och trygghet för personalen

  Vårdbolaget Tiohundra använder sig idag av digital signering som ersatt de handskrivna läkemedelslistorna. Vårdbolaget använder e-signering för sina samtliga verksamheter inom hemsjukvården, socialpsykiatrins boenden, hemtjänsten, äldreboende och LSS boenden.Äldreboendena har även infört e-signering för insatser som utförs utifrån socialtjänstlagen som tex omvårdad, promenader och kontakmannatid. Fördelen med att använda sig av e-signering är att i realtid upptäcka avvikelser och ansvarig sjuksköterska behöver inte fysiskt vara på plats för ha koll på verksamheten. Patientsäkerhet och trygghet för personalen ökar då det är svårare att göra fel med det digitala arbetssättet. Hur har arbetet med det digitala arbetssättet gått, och vilka effekter kan vårdbolaget se både för sin personal och patientsäkerheten?

  • Ulrika Karlsson, verksamhetschef Vård och Omsorgsboende, Vårdbolaget  Tiohundra

  16.10 Här kan vårdpersonalen ordinera en kompis

  Att se helheten runt patienten blir allt viktigare när vårdens resurser ska räcka till många fler äldre och multisjuka. Ensamhet är ett stort problem i patientgruppen. Därför arbetar klinikerna i Hälsostaden Ängelholm och de mobila teamen med att ordinera mot ensamhet. Genom upparbetade kanaler till kommunen, som i sin tur har goda relationer till de organisationer som verkar i samhället, kan vården hjälpa patienter till ett socialt nätverk.

  • Carl-Johan Robertz,  sjukhuschef, Hälsostaden Ängelholms sjukhus
   Filippa Kurdve, verksamhetschef, Ängelholms kommun


  16:35 Heta stolen: Nya socialministern Lena Hallengren frågas ut om inriktning för svensk hälso- och sjukvård och ambitionerna för mandatperioden

  • Lena Hallengren (S), socialminister

  16:55 Prisutdelning till Årets brobyggare 2019

  Årets brobyggare i hälso- och sjukvården är ett initiativ för att uppmärksamma vikten av gott samarbete till nytta för patienten. Priset ska uppmärksamma och belöna insatser som främjar samverkan mellan såväl olika yrkesgrupper som huvudmän och understryker vikten av teamarbete mellan alla relevanta hälso- och sjukvårdsprofessioner och patienter och närstående.

  Prisutdelare: socialminister Lena Hallengren (S)  Målgrupp

  Du som jobbar med framtidens vårdfrågor : organisation, styrning, planering och utveckling inom kommun, myndighet och privat verksamhet.  Talare

  Lena Hallengren (S)
  socialminister

  Anna Nergårdh
  Regeringens särskilda utredare

  Emma Spak
  Samordnare för nära vård, SKL

  Sineva Ribeiro
  ordförande, Vårdförbundet

  Sara Riggare
  spetspatient och forskare

  Marina Tuutma
  Ordförande i Distriktsläkarföreningen

  Stefan Jutterdal
  Ordförande, Fysioterapeuterna

  Inger Ros
  Ordförande Riksförbundet Hjärt-lung

  Merja Tepponen
  Director of Development, Eksote

  Teresa Tolic Trossmo
  socialchef, Högsby kommun

  Ulrika Karlsson
  Verksamhetschef Vård och Omsorgsboende, Vårdbolaget Tiohundra


   Karin Sundström
   Biståndshandläggare, projektledare Min plan Norrbottens Kommuner

   Sofi Nordmark
   Leg. Sjuksköterska, Fil Dr, projektledare Min plan, Hälso- och sjukvårdsenheten, Region Norrbotten

   Ingrid Hellström
   Biträdande professor, institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, avdelningen för omvårdnad, Linköpings universitet

   Kenth Nauclér
   Regeringens fd. särskilda utredare

   Mona Lindström
   Verksamhetschef/sjuksköterska, Grannvård Sverige

   Carl-Johan Robertz
   Sjukhuschef, Hälsostaden Ängelholms sjukhus

   Anders Ekholm
   senior rådgivare, Institutet för Framtidsstudier

   Iréne Nilsson Carlsson
   Folkhälsoråd, Socialstyrelsen


   Tid och plats

   Datum: 26 mars 2019
   Tid: kl 08.00–17.00
   Var: Münchenbryggeriet, Stockholm

   Om Vårdarenan 

   Kommunal sjukvård är en del av vårt nya tvådagarsevenemang och initiativ Vårdarenan. Under dagen har du också kostnadsfritt tillgång till ett  parallellt seminariespår om primärvård.

    Vill du medverka under båda dagarna, anmäl dig nedan till vårt paketpris.